O projekcie


Uniwersytet Rzeszowski złożył wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i otrzymał dofinansowanie na
przeprowadzenie projektu badawczego pt. „Niepełnowidzialni – reprezentacje
niepełnosprawności w filmach, serialach i programach TV dla dzieci i młodzieży”.
Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2020r. do 31 lipca 2021r., a celem badania
jest: analiza stopnia oraz sposobów prezentacji niepełnosprawności w filmach, serialach i
programach TV dla dzieci i młodzieży. Dlatego dla osiągnięcia postawionego celu badania
zostaną zastosowane różnorodne metody analityczne zarówno ilościowe jak i jakościowe, a
zebrany materiał empiryczny będzie analizowany zarówno od strony dyskursywnej jak i
wizualnej. Dobór programów TV i seriali zostanie dokonany w sposób indukcyjny. W celu
zapewnienia jak największej trafności i aktualności przeprowadzonego pomiaru zostanie on
przeprowadzony w czasie rzeczywistym.

Pliki:

 

Harmonogram realizacji projektu składa się z 4 etapów:

• doprecyzowanie metodyki badania (konceptualizacja oraz
operacjonalizacja) – lipiec-sierpień

• pomiar/obserwacja (zbieranie i wstępne kodowanie zebranego materiału
empirycznego) – wrzesień-listopad

• analiza i interpretacja zebranego materiału, w tym opracowanie
raportu końcowego z badania – grudzień-luty

• wydruk raportu i upowszechnianie wyników badania – marzec-kwiecień
(ze względu na pandemią druk raportu przewidziany na lipiec)

 

 

 

W celu upowszechnienia wyników badania zostanie podjęty szereg działań informacyjnych
takich jak:

 

• Publikacja i dystrybucja w wersji elektronicznej raportu końcowego z
przeprowadzonego badania;

• Wydruk i dystrybucja raportu końcowego z przeprowadzonego badania;

• Opracowanie, publikacja i dystrybucja w wersji elektronicznej oraz papierowej (w
języku polskim oraz w języku angielskim) czterostronicowej broszury informacyjnej
w postaci infografiki zawierającej prezentację najważniejszych wyników badania;

• Prowadzenie witryny internetowej poświęconej badaniu www.niepelnowidzialni.pl
oraz prowadzenie profili w portalach społecznościowych
https://www.facebook.com/niepelnowidzialni/

• Organizacja konferencji naukowej poświęconej prezentacji wyników badania oraz
dyskusji w gronie zaproszonych ekspertów nad kwestią reprezentacji
niepełnosprawności;

• Konferencja prasowa dla mediów;

• Przygotowanie materiałów informacyjnych skierowanych do publikacji w mediach
masowych.